Cursus WOZ-taxateur (Aanvullende theorie WOZ)

 

Inleiding

 

Op 1 januari 1995 is de Wet waardering onroerende zaken in werking getreden. Deze wet - die kort kan worden aangeduid als de Wet WOZ - geeft regels voor de waardering van onroerende zaken, zoals woningen, winkels, bedrijfspanden etcetera. In opdracht van gemeenten worden alle onroerende zaken getaxeerd. De getaxeerde waarde wordt door gemeenten, het Rijk en de waterschappen als grondslag gehanteerd voor het heffen van een aantal belastingen.

 

De uitvoering van deze taxaties wordt soms door werkvoorbereiders en taxateurs van de gemeente verricht, maar veelal worden deze werkzaamheden uitbesteed aan taxatiebureaus. Taxatiebureaus huren werkvoorbereiders en taxateurs in door middel van een dienstverband of een free-lance contract.


Doelgroep

De cursus is bedoeld voor een ieder die als werkvoorbereider of taxateur taxaties wil gaan uitvoeren in het kader van de Wet WOZ. Hierbij kan tevens gedacht worden aan advisering en taxaties tegen de WOZ-waarde. Ook is de cursus geschikt voor een ieder die werkzaam is in het werkgebied van onroerende zaken en die zijn/haar WOZ-kennis wil verdiepen.


Structuur en inhoud

De cursus is examengericht, waarbij voldoende ruimte is voor de deelnemers om zaken aan de orde te stellen. Van de deelnemers wordt een enthousiaste en gemotiveerde bijdrage verwacht.

 

De taxatieleer en de verschillende taxatiemethodieken zullen worden behandeld, alsmede de onderwerpen juridisch kader en objectafbakening, zodat inzicht ontstaat in het tot stand komen van de WOZ-waarde. Na het volgen van de cursus kunt u deelnemen aan het officiële WOZ-examen van SVMNIVO. Het examen wordt jaarlijks afgenomen. Indien men slaagt voor dit examen komt men automatisch in het bezit van het erkend diploma WOZ-taxateur.

 

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Juridisch kader
  Het juridisch kader zal uitvoerig aan de orde komen. De Wet WOZ wordt doorgenomen en daarnaast wordt aandacht besteed aan relevante besluiten, uitvoeringsregelingen en overige wetteksten.

 

 • Objectafbakening
  Aan de hand van voorbeelden worden verschillende casussen behandeld.

 

 • Waardering woningen
  De waarde in het economische verkeer van woningen wordt bepaald met behulp van de vergelijkingsmethode. Ingegaan zal worden op de drie methodes die de uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ onderscheidt: vergelijking met referentiewoning, homogene groepen en modelmatige vergelijking.

 

 • Waardering courante niet-woningen
  De waarde in het economische verkeer van niet-woningen kan worden bepaald door een kapitalisatiemethode, door een vergelijkingsmethode of een discounted-cash-flowmethode. Deze methoden zullen worden behandeld.

 

 • Waardering incourante objecten
  Voor objecten - andere dan woningen of rijksmonumenten - waarvan in het geheel geen marktgegevens beschikbaar zijn komt de gecorrigeerde vervangingswaarde in aanmerking. Het gebruik van deze methode zal uitgebreid aan de orde komen.
   

 

Toelatingseisen

Om de cursus met succes te kunnen volgen is MBO werk- en denkniveau vereist. Daarnaast is het gewenst (niet noodzakelijk) dat u in het bezit bent van een makelaarsdiploma of met een dergelijke opleiding bezig bent. Bij een sterk afwijkende vooropleiding kunt u - indien u dit wenst - vooraf met de studiecoördinator overleggen.

 


Lestijden, -dagen en -locatie

De cursus WOZ-taxateur omvat 10 dagdelen, verdeeld over 5 volledige dagen. Tijdens de eerste les is een korte introductie waarop de studiegids en het studiemateriaal wordt uitgereikt en onderlinge kennismaking plaatsvindt. De laatste lessen staan in het teken van examentraining.

 

De cursus wordt in Heerenveen verzorgd en start jaarlijks omstreeks medio januari. Zie de studiekalender voor de exacte startdatum.

 

 

Studiebelasting en examens

Naast de lessen heeft u gemiddeld zo’n 6 tot 8 uur per week nodig voor de bestudering van de theorie en het maken van opdrachten. Gedurende de cursus worden regelmatig oefenvragen uitgereikt. Dit gebeurt om u bekend te laten raken met de wijze van vraagstelling tijdens het examen.

 

De examinering is verdeeld in twee onderdelen. Het schriftelijk examen omvat een casus over niet-woningen en vindt éénmaal per jaar plaats in Houten, te weten in de maand april. De andere helft van het examen wordt afgenomen in de vorm van een flextoets (meerkeuzevragen). Dit houdt in dat u op een door uzelf gekozen tijdstip het examen kunt afleggen in één van de toetscentra verspreid over het land. 

 

Na het behalen van het examen ontvangt u het SVMNIVO diploma ‘Aanvullende theorie WOZ’. Als u geen examen aflegt ontvangt u in ieder geval een OTS InterStudie certificaat als bewijs van deelname.

 


Begeleiding

Met vragen, voor adviezen, hulp e.d. kunt u gedurende de cursus te allen tijde terecht bij de studiecoördinator. Hij is het eerste aanspreekpunt binnen de cursus. Ook is het mogelijk de docenten die verbonden zijn aan de cursus te raadplegen voor specifieke vragen over een bepaald onderwerp.

 


Investering

De kosten van de cursus bedragen € 1.095,- (excl. BTW) per persoon.

De cursus wordt gegeven met behulp van presentaties in Power Point. Het studiemateriaal bestaat uit:

 • een reader
 • hand-outs van de Power Point presentaties
 • casussen
 • diverse studiewijzers
 • uittreksels van examenmateriaal

Alle genoemde kosten zijn inclusief:

 • hierboven vermeld studiemateriaal
 • koffie, thee en lunch
 • mogelijkheid om tussentijds de docenten te raadplegen (‘helpdesk’ functie)

maar exclusief:

 • SVMNIVO examengeld *, te weten € 161,- (excl. BTW) voor het schriftelijk examen (casus) en € 161,- (excl. BTW) voor de flextoets (meerkeuzevragen) 

Verder wordt aangeraden het volgende aan te schaffen, indien u hier nog niet over beschikt:

 • Waarderingsinstructie (kan worden gedownload)
 • Vraagbaak Waardebepaling (kan worden gedownload)
 • Belastingwetten 2016 (mag gebruikt worden tijdens het examen)

U kunt de Belastingwetten 2016 (± € 29,- incl. BTW) aanvragen bij OTS InterStudie. Zie hiervoor het inschrijfformulier.

 


Meer informatie

Voor meer informatie over deze opleidng kunt u contact opnemen met de heer J.W. Ots, studiecoördinator VastgoedTrain van OTS InterStudie, telefoon (0513) 636 090,
of via e-mail: info@ots.nl.

 

Mogelijke vervolgstudies

 

Opleiding Basistheorie Taxateur o.z.

Cursus Wonen (aanvullende theorie)

Cursus Landelijk Vastgoed (aanvullende theorie)

 

Inschrijven
 » meer...